محمد علی کریمی حمید آبادی

  • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  • مسئول آرامستان
  • جانشین اداره حقوقی و قرارداد ها
  • رئیس اداره حقوقی و قرارداد ها